Katalog

Kladivo 26

 • buk/jasan
 • 26 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Kladivo 28

 • buk/jasan
 • 28 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Kladivo 30

 • buk/jasan
 • 30 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Kladivo 32

 • buk/jasan
 • 32 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Kladivo 35

 • buk/jasan
 • 35 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Kladivo 40

 • buk/jasan
 • 40 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Kladivo 45

 • buk/jasan
 • 45 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Kladivo 50

 • buk/jasan
 • 50 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Kladivo 60

 • buk/jasan
 • 60 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Kladivo 70

 • buk/jasan
 • 70 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Kladivo 80

 • buk/jasan
 • 80 cm
 • lakovaná/přirodní
 • Kladivo 90

 • buk/jasan
 • 90 cm
 • lakovaná/přirodní